Aqua Valley

Alles voor vijver en aquarium

algemene-voorwaarden

STANDAARD VERKOOPSVOORWAARDEN
1.Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende prijzen van materialen en kosten van lonen. Indien deze wijzigingen
ondergaan behoudt de verkoper/aannemer het recht voor om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Onze offertes blijven slechts
gedurende één maand geldig. De (door onze vertegenwoordigers) opgestelde offertes zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging ervan door
onze bevoegde organen. Onze offertes zijn vrijblijvend, kunnen onze firma niet binden en zijn pas definitief nadat ze door de klant werden
ondertekend en nadien door onze bevoegde organen. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe
te schrijven zijn aan de getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden
verzwaren, verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot een billijke
oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst.
2.Enkel door de verkoper/aannemer ondertekende orderbevestiging verbindt hem. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene
verkoopsvoorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze
naderhand medegedeeld. De verkoops-/aannemingsovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een
begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te
gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper/aannemer. In geval van annulering is de klant een forfaitaire
vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de
vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen
overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De geleverde
goederen blijven eigendom van de verkoper/aannemer tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten en de bijkomende prestaties,
zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd.
4. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten ingevolge zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij
aangetekend schrijven te worden gesignaleerd aan de verkoper, doch uiterlijk binnen de 4 kalenderdagen na de levering of na plaatsing ervan. Het
gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen. Ondertekening van de
prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de daarin vermelde prestaties werden geleverd. Verborgen gebreken kunnen slechts tot
vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 8 dagen van de kennisname ervan worden meegedeeld bij
aangetekend schrijven en de goederen inmiddels niet werden in behandeling genomen of werden verwerkt. Onze waarborg kan niet worden
ingeroepen:; ingeval van verkeerd gebruik van het product, ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper –
leverancier (bijvoorbeeld bij plaatsing geautomatiseerd/mechanisch materiaal, ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht, ingeval
opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper, zijn huisgenoten of zijn aangestelden. Behoudens wat betreft hetgeen in
huidige voorwaarden werd beschreven in verband met de zichtbare gebreken zijn wij niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte goederen. De vrijwaringsplicht is hoe dan ook beperkt tot
deze van de leveranciers van de verkoper.
5. Levering geschiedt op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. Het risico gaat over op de koper vanaf
het moment dat de goederen het magazijn van de verkoper/aannemer verlaten.
6. Wanneer in geval van overmacht, staking, lock-out, e.d…, de verkoper/aannemer niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren,
behoudt de verkoper/aanemer zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. In
geval van faillissement, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen, ook in geval van wijziging van de juridische toestand van de koper
of bouwheer heeft de verkoper/aannemer het recht, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen.
7.Het eventuele protest tegen de ontvangen factuur dient te geschieden uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum en louter bij
aangetekend schrijven. De facturen zijn contant betaalbaar middels overschrijving op de rekening van de verkoper, behoudens anders bedongen.
De koper voldoet 40% van het de totale kostprijs van het project bij wijze van voorschot, voordat de werken aanvang kennen, dit na ontvangst
van de overeenstemmende factuur. Periodiek, volgens voortzetting der werken wordt verder gefactureerd. De eindfactuur wordt overgemaakt na
beëindiging der werken.
1/2

8.Ingeval van niet (tijdige) betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
conventionele rente verschuldigd van 15% jaarlijks. In dat geval is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het
factuurbedrag, met een minimum van 100€.
9. Bij niet-betaling van tussentijdse facturen behouden we ons tevens het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de verdere werken of
leveringen te staken totdat we betaling zullen bekomen hebben van deze tussentijdse facturen. Dit laatste zonder dat we enige vergoeding wegens
schade of vertraging zullen verschuldigd zijn, en onverminderd het recht op schadevergoeding in onzen hoofde. Elke niet-tijdige betaling of
wanbetaling maakt tevens, en zonder dat hiertoe een ingebrekestelling nodig zal zijn, alle alsdan reeds verstuurde facturen integraal opeisbaar en
bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting zowel voor het verleden als voor de toekomst van rechtswege vervallen. Tevens
behouden we het recht voor om in dat geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
10.In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd.
De klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en tekent onderaan dit document voor kennisnamen en akkoordverklaring.

Van koi en uv lamp tot vijverstofzuiger

Bij Aqua Valley vindt u duizenden producten voor aanleg en onderhoud van vijvers. Kom langs in onze winkel voor professioneel advies.

Meer

Voor het perfect onderhouden aquarium

De specialisten in onze aquariumwinkel helpen u graag om uw aquarium samen te stellen en in perfecte conditie te houden.

Meer

Vind het aangepaste terrarium voor reptiel of amfibie

De juiste keuze en inrichting van uw terrarium is afhankelijk van de reptielen of amfibieën die u wenst te houden. Onze medewerkers geven u graag advies in de winkel.

Meer

Tuinvijver, zwemvijver of siervijver?

Wij ontwerpen en leggen aan

Een vijver aanleggen vraagt heel wat vakmanschap. Wil u een vijver met of zonder vissen, een zwemvijver, een amfibieënpoel of een strakke vijver in een stadstuin? Samen met u overlopen we de mogelijkheden om tot een vijverontwerp te komen in overeenstemming met uw verwachtingen.

Meer